Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Strony Internetowej Domu Pomocy Społecznej im Św. Jana Pawła II w Lublinie.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data publikacji strony internetowej 2015-02-18 Ostatnia aktualizacja 31-03-2021 r.

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dom Pomocy Społecznej im Św. Jana Pawła II w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://dpsametystowa.lublin.eu/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie ul. Ametystowa 22, 20- 577 Lublin tel. 81 466 55 88, 89 fax: 81466 55 88 wew. 12, mail: sekretariat@dpsametystowa.lublin.eu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Bartyzel ps@dpsametystowa.lublin.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie.

Strony Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
 • możliwość powiększenia lub pomniejszania wielkości liter na stronie
 • podkreślenie odnośników
 • skala szarości

ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU

ASPEKT TECHNICZNY

Serwis    strony     informacyjnej    spełnia    wytyczne    techniczne    związane    z dostępnością:

 • język stron serwisu-prawidłowo określony w kodzie strony
  • tytuły stron-prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
  • konsekwentna nawigacja –spójna i logiczna w całym serwisie
  • pułapki klawiaturowe -wykluczone
  • nagłówki-prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści
  • kontrast-wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów
  • powiększanie tekstu –wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy

ASPEKT INFORMACYJNY

Strona internetowa zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Pracownik odpowiedzialny publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Informacje szczegółowe:

 • zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • czytelność – pracownik odpowiedzialny stara się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • aplikacje mobilne -brak

ASPEKT ARCHITEKTONICZNY

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie mieści się w dzielnicy Czuby na osiedlu Widok.

Dom składa się z dwóch segmentów. W części A znajduje się Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II przeznaczony dla 64 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Natomiast w części B funkcjonują prowadzone przez Dom Mieszkania Chronione, przeznaczone dla 33 osób.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia dla mieszkańców (pokoje mieszkalne i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych) są wyposażone w indywidualny system przyzywowo – alarmowy. Korytarze wewnątrz budynku są wyposażone są w dodatkowe poręcze. Na poszczególne kondygnacje prowadzą 2 klatki schodowe oraz dwa dźwigi hydrauliczne (winda, w której stosowane są komunikaty głosowe, instalacje wewnętrzne). Zejścia schodami na niższy poziom są zabezpieczone barierkami uniemożliwiającymi np. zsunięcie się wózka inwalidzkiego. W budynku nie ma potrzeby zastosowania pochylni i podnośników. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu i pozbawione jest barier architektonicznych (brak progów, drzwi umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim)..

Teren wokół siedziby Domu jest oświetlony i ogrodzony. Z tyłu Domu znajduje się ogród, w którym drogi dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy dla wózków inwalidzkich). Dodatkowo zabezpieczono ogród zamykanymi bramkami w przejściach pomiędzy budynkiem a ogrodzeniem. Teren jest utwardzony i estetycznie zadbany.

Na placu przy budynku znajdują się 22 miejsca parkingowe, w tym 2 dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31-03-2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności
architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność
  w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
  w Lublinie ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin;
 • drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@dpsametystowa.lublin.eu;
 • poprzez ePUAP: /dpsametystowa/SkrytkaESP

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status