Dom Pomocy Społecznej

   Nasz Dom rozpoczął działalność statutową w roku 2011, jest jednostką organizacyjną Miasta Lublin powołaną uchwałą Rady Miasta Lublin nr 954/XXXVIII/2010 z 28.01.2010r. Placówka przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych, kobiet i mężczyzn, dysponuje 57 miejscami.

   Dom położony jest w atrakcyjnym zacisznym osiedlu mieszkaniowym dzielnicy Czuby. Jego usytuowanie sąsiadujące z granicami lasu stwarza mieszkańcom warunki do odpoczynku i regeneracji sił w bliskim otoczeniu przyrody. Placówka mieści się w nowoczesnym budynku pozbawionym barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wnętrze Domu jest słoneczne i przyjazne.

   Dysponujmy 36 pokojami jednoosobowymi, 6 dwuosobowymi oraz 3 trzyosobowymi, które wyposażone są w podstawowe sprzęty oraz instalację przywoławczą, radiowo-telewizyjną i przeciwpożarową. W każdym pokoju znajduje się łazienka w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy mają do dyspozycji pomieszczenia ogólnodostępne: jadalnię, kuchenkę pomocniczą, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój dziennego pobytu, bibliotekę z dostępem do Internetu, pracownię terapii zajęciowej oraz podręczne pomieszczenie do prania i palarnię. Na terenie Domu znajduje się również Kaplica w której odbywają się Msze św. dla mieszkańców, oraz sala konferencyjna, gdzie organizowane są różnego rodzaju spotkania oraz wydarzenia kulturalne.

   Nasz Dom jest otwarty na środowisko lokalne, utrzymujemy stałe kontakty z instytucjami kulturalno-oświatowymi, szkołami, przedszkolami. W celu zapewnienia integracji mieszkańców Domu z seniorami ze środowiska lokalnego utworzono Klub Seniora, z którego oferty korzystają starsi mieszkańcy osiedla Czuby. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Dom realizuje także program pomocy wolontarystycznej, w ramach którego wolontariusze w różnym wieku – młodzież i seniorzy wspierają mieszkańców przyczyniając się do poprawy jakości ich życia.

   Dom zapewnia całodobową opiekę osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Realizujemy zadania zgodnie z obowiązującymi standardem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku zapewniając usługi : bytowe, opiekuńcze i wspomagające.

   W zakresie potrzeb bytowych zapewniamy zamieszkanie w pokojach jedno lub dwuosobowych, całodzienne wyżywienie uwzględniające indywidualne zalecenia dietetyczne, utrzymanie czystości.

   W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę świadczoną przez wykwalifikowany personel, w zakresie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, samoobsługowych, opieki pielęgniarskiej oraz pomocy w dostępie do usług medycznych. Wsparcie w załatwianiu spraw osobistych w tym załatwianie spraw urzędowych, pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.

   Realizacja usług wspomagających odbywa się poprzez zapewnienie udziału w różnych formach terapii zajęciowej, uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz integrację z rodzinami i społecznością lokalną. Mieszkańcy mają możliwość podnoszenia swojej sprawności i aktywności w ramach realizowanych zajęć fizjoterapeutycznych. Umożliwiamy zaspokojenie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem, w ramach posługi duszpasterskiej. Dom stwarza warunki do rozwoju samorządności, poprzez funkcjonowanie Rady Mieszkańców, reprezentującej interesy mieszkańców i będącej organem doradczym.

 Warunki przyjęcia  

   Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej, powinna złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

   W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny udzieli wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i skompletuje potrzebne dokumenty.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje właściwy ośrodek pomocy społecznej.

O terminie przyjęcia Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II powiadamia oddzielnym pismem.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie
w 2023 roku wynosi 6500,00 zł.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej  

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

  1. mieszkaniec, 70% swojego dochodu
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status